Chinese Herbal Medicine Therapy

The Health Effects of Popular Chinese Herbal Medicine 


A
1 Ai Di Cha (Herba Ardsiae Japonicae)
2 Ai Ye (Folium artemisiae argyi)
3 An Nan Zi (Pang Da Hai)(Semen Sterculiae Scaphigerae)
4 An Xi Xiang (Benzoinum Styracis Benzoinis)

B
5 Ba Jiao Hui Xiang (Illicium verum)
6 Ba Qia (Rhizoma Smilacis Chinensis)
7 Ba Jiao Hui Xiang (Illicium verum)
8 Ba Jin Tian (Radix Morindae Officinalis)
9 Ba Qia (Rhizoma Smilacis Chinensis)
10 Ba Tou (Semen Croton Tigilii)
11 Bai Fan or Ming Fan (Alumen)
12 Bai Fu Zi (Rhizoma Typhonii)
13 Bai Bu (Radix Stemonae)
14 Bai Gou (Semen Ginkgo Bilobae)
15 Bai Hua She She Cao (herba hedyotidis Diffusae)
16 Bai Jie Zi (Semen Sinapis Albae)
17 Bai Ji Li (Fructus Tribuli)
18 Bai Jiang Can (Bombyx Batryticatus)
19 Bai Jiang Cao (Herba Patriniae Cum Radice)
20 Bai Lian (Ampelopsis Radix)
21 Bai Mao Gen (Rhizonma Imperatae Cylindricae)
22 Bai Qian ( Rhizoma Cynanchi Stauntonii)
23 Bai Qu Cai (Herba Chelidonii)
24 Bai Shao (Radix Paeoniae Lactiflorae)
25 Bai Shou Wu (Radix Cynanchi bungei)
26 Bai tou weng (Radix Pulsatillae)
27 Bai Wai (Radix Cynanchi Atrati)
28 Bai Xian Pi (Dictamni Radicis Cortex)
29 Bai Zi Ren (Platycladi Semen)
30 Bai Zhi (Radix Angelicae Dahuricae)
31 Ban Bian Lian (Herba Lobeliae chinensis cum Radice)
32 Ban Lan Gen (Radix Isatidis)
33 Ban Mao (Mylabris phalerata)
34 Ban Xia (Rhizoma Pinelliae Ternatae)
35 Ban Zhi Lian (Herba Scutellriae Barbatae)
36 Bei Mei Sheng Ma or Sheng Ma (Rhizoma Cimicifugae)
37 Bei Mu (Bulbus Fritillariae Cirrhosae)
38 Beng Da Wan or Lei Gong Gen (Herba Centella asiatica)
39 Bi Ma Zi (Semen Ricinui communis)
40 Bi Xie (Rhizoma Dioscoreae Hypoglaucae)
41 Bian Dou (Semen Dolichoris Lablab)
42 Bing Pian (Borneolum)
43 Bo Ye (Cacumen Biotae Orientalis)

C
44 Cao Guo (Fructus Amomi Tsao-Ko)
45 Chai Hu (Radix Bupleuri)
46 Chan Su (Secreto Bufonis)
47 Che Qian Cao (Herba Plantaginis)
48 Chen Pi
49 Chen Xiang (Lignum Aquilariae)
50 Chi Shao Yao (Radix Paeoniae Lactiflorae)
51 Chi Xiao Dou (Rice bean or Azuki bean)
52 Chu Shi Zi (Fructus Broussonetiae)
53 Chuan Lian or Huang Lian (Rhizoma Coptidis )
54 Chuan Shan Jia (Squama manitis pentadactylae)
55 Chuan Wu (Radix Aconiti Carmichaeli)
56 Chuan Xin Lian (Herba andrographis paniculatae)
57 Chun Pi (Ailanthi Radicis Cortex)
58 Cong Bai (Bulbus Allii fislulosi)

D
59 Da Ji (Radix Euphorbiae)
60 Da Ji (Herba seu Radix Japonici)
61 Da Jiao or Hong Jiao (Fructus Zizyphi Jujubae)
62 Da Mai Or Mai Ya (Fructus Hordei Germinatus)
63 Dan Shen (Radix Salvia miltiorrhizae)
64 Dan Fan (Chalcanthitum)
65 Dong Kui Zi or Qing Ma Zi (Semen Malvae)
66 Dong Ling Cao Or Bing Ling Cao (Herba Rabdosime Rubescentis)
67 Di Huang (Radix Rehmanniae)

E
68 E Jiao ( Colla Corrii Asini)
69 E Zhu (Rhizoma Curcuma phaeocaulis)

F
70 Fan Hong Hua (Flos Carthami Tinctorii)
71 Fang Ji (Radix Stephaniae tetrandae)
72 Feng Fang (Radix Saposhnikoviae divaricatae)
73 Feng Wei Cao (Herba Pteridis Multifidae)
74 Fo Shou (Fructus Citri Sarcodactylis)
75 Fu Ling (Sclerotium Poriae Cocos)
76 Fu Ping (Herba Spirodelae)
77 Fu Xiao Mai (Semen Tritici Aestivi Levis)

G
78 Gan Cao (Radix Glycyrrhizae Uralensis)
79 Ge Jie (Gekko gecko Linnaeus)
80 Ge gan or Ge Hua ( Radix Puerariae)
81 Gou Ji (Rhizoma Cibotii Barometz)
82 Gou Sui Bu (Rhizoma Drynariae)
83 Gou Teng or Jin Gou Teng (Ramulus cum uncis Uncariae)
84 Gu Ya (Fructus Oryzae Sativae Germinatus)
85 Gua Di (Peicellus Cucumeris)
86 Gua Lou (Radix Trichosanthis)
87 Gui Ban or Gui Jia or Gui Ban Jiao (Plastrum Testudinis)

H
88 Hai Long (Syngnathus Acus)
89 Hai Ma (Hippocampus)
90 Hai Tong Pi (Erythrinae Cortex)
91 Hai Tong Pi (Erythrinae Cortex)
92 Han Lian Cao (Herba ecliptae)
93 He Huan Pi (Cortex Albizziae Julibrissin)
94 He Shu Wu (Radix Polygoni Multiflori)
95 He Ye (Folium Nelumbinis Nuciferae)
96 Hong Hua (Flos Carthami Tinctorii)
97 Ho Po (Cortex Magnoliae Officinalis)
98 Hong Qu (Medicata Fermentita Fujianensis Massa)
99 Hu Huang Lian or Huan Lian (Rhizoma Coptidis)
100 Hu Lu Ba (Semen Trigonellae Foeni-graeci)
101 Hu Zhang (Rhizoma Polygoni Cuspidati)
102 Hua Ju Hong or Ju Hong (Exocarpium citrl Grandis)
103 Huang (Bei) qi (Radix astragali)
104 Huang Yao Zi (Rhizoma Dioscoreae Bulbiferae)
105 Huo Xiang (Herba Agastaches seu Pogostemi)

J
106 Feng Xian Hua (Herba Impatiens balsamina)
107 Ji Cai or Yu Xing Cao (Herba cum radice houttuyniae cordatae)
108 Ji Xue Teng (Radix et Caulis Jixueteng)
109 Jiang Huang (Rhizoma Curcumae Longae)
110 Je Zi (Semen Sinapis albae)
111 Ji Gu Cao (Herba Abri fruticulosi)
112 Ji Guan Hua (Flos Celosiae Argenteae)
113 Ji Xing Zi (Herba Speranskia tuberculatae)
114 Jiang (Rhizoma zingiberis officinalis)
115 Jiao Gu Lan (Herba Gynostemma pentaphyllum)
116 Jie Shi or Zhi Ke (Fructus Citri Aurantii)
117 Jie Shi or Zhi Shi (Fructus Immaturus Citri Aurantii)
118 Jin Qian Cao Or Gou Lu Cao (Herba lysimachiae)
119 Jing Jie or Hei Jing Jie (Herba seu flos schizonepetae tenuifoliae)
120 Ju Hua (Flos Chrysanthemi Morifolii)

K
121 Ku Shen (Radix Sophorae)
122 Ku Lian Zi (Fructus Meliae Toosendan)
123 Ku Gua (fructus Momordicae charantiae)
124 Ku Lian Zi (Fructus Meliae Toosendan)
125 Kuan Dong Hua (Tussilaginis Farfarae flos)
126 Kuan Jin Teng (Ramus Tinosporae Sinensis)
127 Kun Bu or Hai Dai (Thallus Laminariae seu Eckloniae)

L
128 La Liao (Herba Plygoni flaccidi)
129 Lai Fu Zi (Semen Raphani)
130 Lang Du (Radix Stellerae Chamaejasmis)
131 Lao Guan Cao (Herba Gerani)
132 Lei Gong Teng (Radix Tripterygium wilfordii)
133 Li Lu (Rhizoma et Radix Veratri)
134 Li Zhi He (Semen Litchi)
135 Lian Qiao (Fructus Forsythiae Suspensae)
136 Ling Xiao Hua or Wu Zhao Long (os Campsis)
137 Lian Xin or Lian Zi Xin (Plumula Nelumbinis Nuciferae)
138 Ling Zhi (Ganodermae lucidi)
139 Lian Zi (Semen Nelumbinis Nuciferae)

140 Ling Xiao Hua or Wu Zhao Long (os Campsis)
141 Liu Ji Nu or hua Shi Dan (Herba Artemisiae Anomalae)
142 Long Dan Cao (Radix Gentianae longdancao)
143 Long Gu (Fossilia Ossis Mastodi)
144 Long Kui (Herb Solani nigri)
145 Long Xu Cai (Gracilaria)
146 Long Yan (Arillus Euphoriae Longanae)
147 Lou Shen Hua (Calyx Hibisci sabdariffae)
148 Lu Feng Fang (Nidus Vespae)
149 Lu Gen (Rhizoma Pharagmitis Communis)
150 Lu Hui (Herba Aloes)
151 Lu Lu Tong(Fructus Liquidambaris)
152 Lou Lu (Radix Stemmacanthae)
153 Lu Tou (Semen Phaseoli radiati)

M
154 Ma Bo (Fructificatio Lasiosphaerae seu Calvatiae)
155 Ma Chi Xian (herb portulacae oleraceae)
156 Ma Huang (Herba ephedrae)
157 Ma Jing Zi (Fructus Viticis)

158 Ma Qian Zi (Semen Strychnotis)
159 Ma Ren or Huo Ma Ren (Semen Cannabis Sativae)

160 Ma Tou Ling or Tian Xian Teng (Fructus aristolochia)
161 Mai Dong or Mai Men Dong (Tuber Ophiopogonis Japonici)
162 Mao Gen or Bai Mao Gen (Rhizonma imperatae cylindricae)
163 Mao Ren Shen or Mi Hou Tao (Actinidia valvata Dunn)
164 Mang Xiao or Xuan Ming Fen (Natrium sulfuricum)
165 Mei or Lu E Mei (Fructus Armeniaca mume)
166 Meng Chong (Tabanus bivittatus)
167 Mi Meng Hua(Flos Immaturus Buddlejae Officinalis)
168  Ming tian Ma or Tian Ma (Rhizoma Gastrodiae Elatae)
169  Mu Bie Zi (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng)
170 Mo Yao (Myrrh)
171 Mu Dan Pi or Dan Pi (Cortex Moutan Radicis)
172 Mu Fu Rong (Hibiscus mutabilis L.)
173 Mu Gua (Stauntonia chinensis)
174 Mu Hu Die (Semen Oroxyli indici)
175 Mu Li (Concha Ostreae)
176 Mu Tong (Caulis Mutong)
177 Mu Xiang (Radix Aucklandiae)

N
178 Nan Jiang (Rhizome Languas galangae)
179 Niu Bang Zi (Fructus Arctii Lappae)
180 Nu Huang (calculus bovis)
181 Nu Zhen Zi (Fructus Ligustri Lucidi)

Q
182 Qi Pi (Citri Reticulatae Viride Pericarpium)

183 Qian Hu (Radix Peucedani)
184 Qiang Huo (Rhizoma Et Radix Notopterygii)
185 Qing Xiang Zi (Semen Celosiae Argenteae)
186 Qu Mai (Herba Dianthi)

187 Quan Shen (Rhizoma Bistortae)
188 Quan Xie (Buthus martensi)
189 Gou Qi Zi or Qi Zi (Fructus Lycii)

R
190 Ren Dong Teng (Caulis Lonicerae)
191 Ren Shen (Radix Ginseng)
*192 Rou Cong Rong (Herba Cistanches Deserticolae)
193 Rou Dou Kou (Semen Myristicae Fragrantis)
194 Rou Gui (Cortex Cinnamomi Cassiae)
195 Ru Xiang (Gummi Olibanum)

S
195. Chinese Herbal Medicine Therapy: San Leng (Rhizoma Sparganii Stoloniferi) 
196. Chinese Herbal Medicine Therapy: San Qi or Tian Qi (Radix Pseudoginseng) 
197. Chinese Herbal Medicine Therapy: Sang Shen (Fructus Mori)
198. Chinese Herbal Medicine Therapy: Sang Ye (Folium Mori Albae) 
199. Chinese Herbal Medicine Therapy: Sang Ji Sheng (Ramulus Loranthi) 
200. Chinese Herbal Medicine Therapy: Sha Ren (Fructus Amomi) 
201. Chinese Herbal Medicine Therapy: Sha Shen (Radix Adenophorae seu Glehniae) 
202. Chinese Herbal Medicine Therapy: Sha Yuan Zi (Semen Astragali Complanati) 
203. Chinese Herbal Medicine Therapy: Shan Ci Gu (Rhizoma Iphigeniae Indicae)
204. Chinese herbal Medicine Therapy: Shan Yao or Huai Shan (Radix Dioscoreae Oppositae) 
205. Chinese herbal Medicine Therapy: Shao Yao or Bai Shao Yao, Chi Shao Yao (Radix Peoniae Lactiflorae) 
206. Chinese herbal Medicine Therapy: Shan Zha (Fructus Crataegi) 
207. Chinese Herbal Therapy – Shan Zhu Yu (Fructus Corni Officinalis) 
208. Chinese Herbal Therapy – She Xiang (Secretio Moschus) 
209. Chinese Herbal Therapy – Shen Jin Cao (Herba Lycopodii)
210. Chinese Herbal Therapy – She Gan (Rhizoma Belamcandae Chinensis) 
* Shan Yao or Huai Shan (Radix Dioscoreae Oppositae)

* Shao Yao or Bai Shao Yao, Chi Shao Yao (Radix Peoniae Lactiflorae)
* Shan Zha (Fructus Crataegi)
* Shan Zhu Yu (Fructus Corni Officinalis)
* She Chuang Zi (Fructus Cnidii Monnieri) Health
* She Gan (Rhizoma Belamcandae Chinensis)
* She Xiang (Secretio Moschus)
* Shen Jin Cao (Herba Lycopodii)
* Shen Qu (Massa Medica Fermentata)
* Sheng Ma (Rhizoma Cimicifugae)
* Shi Di (Calyx Diospyros Kaki)
* Shi Jue Ming (Concha Haliotidis)
* Shi Hu (Herba Dendrobii)
* Shi Liu Pi (Pericarpium Punicae Granati)
* Shui Zhi (Hirudo seu Whitmania)
* Si Gua Lou (fasciculus Vascularis Lufae)
* Su Mu (Lignum Sappan)
* Suan Zao Ren (Semen Zizyphi Spinosae)
* Sou Yang (Herba Cynomorii songarica)

T
* Tai Zi Zhen (Radix Pseudostellariae)
* Tao Ren (Semen Persicae)
* Tian Hua Fen (Radix Trichosanthis)
* Tian Men Dong (Tuber Asparagi Cochinchinenses)
* Tian Men Dong (Tuber Asparagi Cochinchinenses)
* Ting Li Zi (Semen Descurainiae seu Lepidii)
* Tong Cao (Medulla Tetrapanacis papyriferis)
* Tu Fu Ling (Rhizoma Smilacis Glabrae)
* Tu Jing Pi (Cortex Pseudolaricis)
* Tu Si Zi (Semen Cuscutae Chinensis)

W
* Wa Leng Zi (Concha Arcae)
* Wang Bu Liu Xiang (Semen Vaccariae)
* Wei Ling Xian (Radix Clematidis)
* Wu Bei Zi (Gallae Rhois Chinensis)
* Wu Gong (Scolopendra subspinipes)
* Wu Hua Gou (Fructus fici)
* Wu Jia Pi (Cortex Acanthopanacis Gracilistyli Radicis)
* Wu Mei (Fructus Pruni Mume)
* Wu Shao She (Zaocys dhumnades)
* Wu Tou ( Radix Aconiti Carmichaeli)
* Wu Yao (Radix Linderae)
* Wu Zhi Mao Tao (Radix Fici Simplicissimae)
* Wu Zhu Yu (Fructus Evodiae Rutaecarpae)

X
* Xian Mao (Rhizoma Curculiginis Orchioidis)
*Xiang Si Zi (Semen Abri precatorii)
* Xiao Hui Xiang (Fructus Foeniculi Vulgaris)
* Xi Xin (Herba cum Radice Asari)
* Xi Yang Shen (Radix Panacis Quinque Folii)
* Xia Ku Cao (Spica Prunellae Vulgaris)
* Xian He Cao (Herba Agrimoniae Pilosae)
* Xiang Fu (Rhizoma Cyperi Rotundi)
* Xiang Ru (Herba Elsholtziae seu Moslae)
* Xing Ren or Bei Xing Ren (Semen pruni armeniacae)
* Xing Ren (Semen Pruni Armeniacae)
*Xuan Huang Lian (Rhizoma Picrorhizae )
* Xiong Huang (Realgar)
* Xuan Fu Hua (Flos Inulae)
* Xuan Shen (Radix Scrophulariae Ningpoensis)
* Xue Jie (Sanguis Draconis)
* Xue Lian (Saussurea Involucrata)

Y
* Ya Dan Zi (Fructus Bruceae)
* Yan Hu Suo (Rhizoma Corydalis)
* Yang Ti (Radix Rumicis Japonici)

* Ye Ju Hua (Flos Chrysanthemi Indici)
* Ye Jiao Teng (Caulis Polygoni Multiflori)
* Yi Yi Ren (Semen Coicis Lachryma-Jobi)
* Yi Zhi Ren (Fructus Alpiniae Oxyphyllae)
* Yin Chai Hu (Radix Stellariae Dichotomiae)
* Yin Chen Hao (Herba Artemisiae Capillaris)
* Yin Yang Huo (Herba Epimedii)
* Yu Mi Xu (Stigma Maydis)
* Yu Xing Cao (Herba Houttuyniae)
* Yu Zhu (Rhizoma Polygonati Odorati)
* Yuan Hua (Flos Daphnes Genkwa)
* Yuan Zhi (Radix Polygalae Tenuifoliae)

Z
* Zao Xiu (Rhizoma Paridis)

* Zhe Bei Mu (Bulbus Fritillariae Thunbergii)
* Ze Lan (Herba Lycopi Lucidi)
* Ze Xie (Rhizoma Alismatis Orientalis)
* Zhe Chong (Eupolyphaga seu Opishoplatia)
* Zhi Zi (Fructus Gardeniae Jasminoidis)
* Zhu Ling (Sclerotium Polypori Umbellati)
* Zhu Ma Gen (Radix Boehmeriae)
* Zhu Zi Cao (Enphorbiae Thymifoliae Herba)
* Zhu Ru (Caulis Bambusae in Taeniis)

THE END
Chinese Food Therapy
The Best Way to prevent, treat your disease, including Obesity 
and restore your health naturally with Chinese diet

Ovarian Cysts And PCOS Elimination

Holistic System In Existence That Will Show You How To
Permanently Eliminate All Types of Ovarian Cysts Within 2 Months

Super foods LibraryEat Yourself Healthy With The Best of the Best Nature Has to Offer

No comments:

Post a Comment